Om de arbeidsplekken uit de Wet banenafspraak te realiseren, hebben gemeenten, UWV en de sociale werkbedrijven hun krachten gebundeld in het WerkgeversServicepunt regio FoodValley (WSP). Steeds meer bedrijven weten de accountmanagers van het WSP te vinden. ‘We zijn er voor alle werkgevers in de regio FoodValley’, zegt Ricardo van Rooijen, accountmanager van het WSP.

Volgens Ricardo van Rooijen is de dienstverlening van het WSP altijd gericht op de actuele behoefte van werkgevers. ‘We werken in brancheteams waardoor we precies weten welke branche behoefte heeft aan geschikt personeel, zegt Van Rooijen, ‘hier zetten we dan meteen op in. Neem bijvoorbeeld het leerwerktraject voor procesoperators dat recent van start is gegaan. Binnen zeer korte tijd hebben we veertien geschikte kandidaten gevonden die theorie en praktijk optimaal met elkaar combineren. Hierbij kijken we vooral naar de behoefte van werkgevers en het aanbod van werknemers: wat is hier de juiste match? Als het nodig is schakelen we direct bij.

Een ander mooi voorbeeld is de vraag naar geschikt personeel van een grote zorginstelling. Na een aantal werving- en selectiedagen zijn daar inmiddels elf kandidaten aan de slag via eenzelfde leerwerktraject. Omdat we het grootste bestand aan werkzoekenden van de regio hebben, kunnen we snel de juiste kandidaten leveren en plaatsen: de beste mensen op de juiste plek.’

Werkgevers ontzorgen

Nu de arbeidsmarkt weer aantrekt, is de rol van het WSP van nog grotere toegevoegde waarde. Ricardo van Rooijen: ‘We ontzorgen werkgevers op het gebied van leerwerktrajecten en werving en selectie, maar adviseren ook kosteloos bij vragen over subsidies, wet- en regelgeving, maatschappelijk verantwoord ondernemen en alle andere arbeidsmarktvraagstukken waar je als werkgever een snel en duidelijk antwoord op wilt hebben.’

Zelf aan de slag

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf? Of bent u op zoek naar advies en ondersteuning? Neem vrijblijvend contact op met de accountmanagers van het WSP via 0800-6688666 of info@ wsp-regiofoodvalley.nl.

Op dinsdag 11 oktober organiseert het WerkgeversServicePunt regio FoodValley in samenwerking met Servicepunt Flex een bijeenkomst voor en met intermediairs. We gaan met elkaar in gesprek, leggen stellingen voor en geven antwoord op vragen. Er komen onderwerpen aan bod als subsidies, WW-regels, de scholingsvoucher, brug WW en de Wet banenafspraak. Daarnaast gaan we de dialoog aan over onderlinge samenwerking: hoe kunnen we vraag en aanbod dichterbij elkaar brengen?

Praktische informatie
Datum                    Dinsdag 11 oktober 2016
Tijd                         15.00 – 17.00 uur
Locatie                   Bergstraat 4, Ede

Aansluitend vindt er een borrel plaats en bespreken we de middag graag nog even na.                        

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via een e-mail naar info@wsp-regiofoodvalley.nl o.v.v. “ Delen is vermenigvuldigen”. Heb je suggesties of vragen over specifieke onderwerpen? Vermeld deze dan bij je aanmelding.

 

 

 

Een grote zorginstelling met verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen in o.a. Ede, Wageningen en Renkum start met een leer-werktraject. Dit traject is bedoeld voor werkzoekenden die graag in de ouderenzorg willen werken, maar bijvoorbeeld uit een totaal andere branche komen.

Laat je inspireren en informeren over werken in de zorg en geef je snel op voor de informatiemiddag op maandag 19 september 2016! Daar hoor je meer details over dit traject!

Aan welke eisen moet je voldoen? 

Wat moet je doen om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst?

Voldoe je aan bovenstaande eisen? Stuur dan zo snel mogelijk, uiterlijk vrijdag 9 september, een goed onderbouwde motivatie met cv naar info@wsp-regiofoodvalley.nl o.v.v. Brancheteam Publieke Dienstverlening/zorgproject. Dan ontvang je de officiële uitnodiging en sta je op de lijst van deelnemers!

 

Het stappenplan is een handig hulpmiddel voor iedereen die aan de slag wil met de Banenafspraak. Maar ook werkgevers die al bezig zijn, kunnen het stappenplan gebruiken om hun organisatie inclusiever te maken. In het plan zijn verschillende fasen uitgewerkt: van het zorgen voor draagvlak tot het uitzoeken van het financiële plaatje, en van het zoeken naar een passende functie tot het begeleiden van de nieuwe collega op de werkplek.

Wist u dat u voor het aannemen van nieuwe medewerkers mogelijk in aanmerking komt voor aantrekkelijke financiële voordelen?
Check de online subsidiecalculator voor welke subsidies en regelingen u in aanmerking komt. Naast de hoogte van de bedragen geeft de calculator achtergrondinformatie over de subsidies en regelingen en de te ondernemen acties. Natuurlijk helpen wij u graag verder!

De campagne Sociaal ondernemen loont! is een initiatief van het Regionaal Werkbedrijf FoodValley. Een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV en werkgevers- en werknemersorganisaties in de regio. Want steeds meer ondernemers helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Dat doen ze om verschillende redenen, maar over één ding zijn ze het allemaal eens: het loont. Met deze campagne wil het Regionaal Werkbedrijf nóg meer mensen motiveren en stimuleren om aan de slag te gaan met de Banenafspraak. Bekijk de website van Sociaal ondernemen loont! 

Bij werkgevers in de markt- en overheidssector zijn sinds 1 januari 2013 21.057 banen ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit blijkt uit de UWV-cijfers die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De ambitie zoals die is vastgelegd in het sociaal akkoord was dat er eind 2015 tenminste 9.000 banen van 25,5 uur – 6.000 in de marktsector en 3.000 bij de overheid – zouden moeten zijn gerealiseerd. Die doelstelling is ruimschoots gehaald.

Uit de cijfers blijkt dat met name de werkgevers in de marktsector voor liggen op schema. Daar zijn vanaf het moment van de nulmeting (1 januari 2013) in totaal 15.604 banen gerealiseerd. De doelstelling uit het sociaal akkoord was 6000 banen. Bij de overheid zijn er vanaf de nulmeting tot eind vorig jaar 5.453 banen voor mensen met een beperking ontstaan. De doelstelling in het sociaal akkoord hier lag op 3.000 banen. Het totale aantal banen was tijdens de nulmeting 75.000 en is nu 96.000.
Door dit resultaat is er geen aanleiding om de quotumregeling nu te activeren, die staatssecretaris Klijnsma als ‘stok achter de deur’ beschikbaar heeft voor het geval het afgesproken aantal banen niet zou zijn gerealiseerd.

Wsw-detacheringen

De toename van het aantal banen is zowel terug te zien in formele dienstverbanden als bij de zogenoemde inleenverbanden met uitzendkrachten en via detacheringen vanuit de sociale werkvoorziening. Bij werkgevers in de marktsector nam het aantal formele dienstverbanden voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet met bijna 10.000 toe. Bij de overheid is sprake van een afname van het aantal formele dienstverbanden. Dat komt omdat de regeling voor wiw- en id-banen sinds 2004 is opgeheven. Sindsdien zijn er dus geen nieuwe mensen meer die op deze gesubsidieerde banen terecht komen en is er alleen nog uitstroom.

Inleenverbanden blijken een vaak gebruikt en succesvol middel om werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Mede op verzoek van de Tweede Kamer, sociale partners, de uitzendbranche en sociale werkvoorziening tellen de zo ontstane banen mee bij de werkgever waar uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers uit de sociale werkbedrijven (sw) daadwerkelijk aan de slag zijn.
Van de 12.277 banen die tot stand zijn gekomen via inleenverbanden gaat het in bijna 10.000 banen om Wsw-detacheringen. “Deze verschuiving van de sw-bedrijven naar banen bij een reguliere werkgever draagt bij aan de doelstelling van het kabinet dat zoveel mogelijk mensen met een beperking in een reguliere baan kunnen gaan werken”, schrijft staatssecretaris Klijnsma in haar brief aan de Tweede Kamer.

Inclusieve arbeidsmarkt

Wat verder opvalt is dat de banengroei deels ook wordt veroorzaakt doordat niet alleen mensen die aan de slag zijn via Wsw-detacheringen, maar bijvoorbeeld ook Wajongers meer uren per week zijn gaan werken.  “De cijfers laten zien dat we op de goede weg zijn. Tegelijkertijd is de uitdaging voor de komende jaren groot. Het aantal banen zal ten opzichte van de nulmeting jaarlijks moeten blijven toenemen” tot 125.000 in 2025 schrijft Klijnsma in een toelichting op de eerste meting. “Het moet veel gewoner worden dat iedereen in ons land met of zonder arbeidsbeperking, de kans krijgt om mee te doen op de inclusieve arbeidsmarkt.”