Om het voor u makkelijker te maken om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, kunt u in aanmerking komen voor subsidies en ondersteuning. De regelingen zijn geen financiële lokkertjes. Het zijn reële bedragen om uw investering in de kandidaat te compenseren en risico’s te verkleinen. Ondernemen met je hart, wij helpen graag met de start. Wilt u weten op welke voordelen u kunt rekenen met de inzet van een werknemer die een opstap nodig heeft?

Er zijn veel verschillende regelingen. Uw accountmanager vertelt u graag meer over de mogelijkheden die passen bij uw organisatie.

In het kort op een rij:

Loonkostensubsidie (banenafspraak)

De loonkostensubsidie is een onderdeel van de Participatiewet die in 2015 in werking is getreden. Met deze wet heeft de overheid alle mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ondergebracht in één regeling. Deze regeling geeft arbeidsgehandicapten de mogelijkheid om deel te nemen aan de publieke en private sector. De Participatiewet richt zich op mensen in de WWB, Wajong en WSW. Stel dat deze medewerker minder productief is, dan wordt het verschil in productiviteit gecompenseerd. Dit kan bijvoorbeeld ook worden ingezet voor schoolverlaters (van het vso, pro en de entreeopleiding mbo), wanneer tijdens de werkzaamheden blijkt dat zij verminderd productief zijn. Een onafhankelijke arbeidsdeskundige bepaalt de loonwaarde: het salaris gecorrigeerd voor de lagere productiviteit. De loonkostensubsidie die u ontvangt is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde. Wij adviseren u graag.

Loondispensatie Wajong (banenafspraak)
Kan een werknemer die uit een Wajong-uitkering komt minder aan dan andere werknemers? Dan mag u tijdelijk minder loon betalen. Het UWV vult dan de rest van het salaris aan. Deze regeling kan een half jaar tot vijf jaar duren. Wij adviseren u graag.

No-riskpolis
Twijfelt u over een sollicitant met een handicap of ziekte? Het risico op uitval is wellicht hoger dan normaal. In dat geval kunt u gebruik maken van de no-riskpolis. Bij ziekte blijft u loon aan de werknemer doorbetalen. Het UWV beoordeelt de ziekte en betaalt de no-riskpolis aan u uit. De hoogte daarvan hangt af van de cao of van het soort dienstverband. Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, al meer dan een jaar werkloos zijn en een WW-uitkering ontvangen, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Wij adviseren u graag.

Jobcoaching
Een jobcoach helpt werknemers bij het inwerken en hij maakt een persoonlijk trainingsprogramma om het werk te leren. Een jobcoach begeleidt werknemers ook op de werkvloer en zorgt er voor dat de werknemer zijn taken zo zelfstandig mogelijk kan uitvoeren. Ook kan de jobcoach u als werkgever en directe collega’s van de werknemer begeleiden, bijvoorbeeld door u te leren hoe u de werknemer moet begeleiden bij het uitvoeren van het werk en wat u kunt doen bij problemen. Het doel is zorgen dat u een productieve en goed functionerende medewerker in uw team heeft.

We onderscheiden twee vormen van jobcoaching:

        1. Uitkerende instantie regelt de jobcoach
       De uitkerende instantie (gemeente/UWV) stelt – in afstemming met de werkgever en de werknemer – een jobcoach beschikbaar. In overleg met de  
       werknemer, de werkgever en de betreffende jobcoach wordt het aantal begeleidingsuren en de duur van de begeleiding bepaald. Voor u en uw
       werknemer zijn hier geen kosten aan verbonden.

       2. U heeft een jobcoaching in dienst
       Als u zelf een gecertificeerde jobcoach in dienst heeft of een overeenkomst heeft gesloten met een jobcoachorganisatie die voldoet aan de
       kwaliteitskenmerken van het UWV, kunt u een vergoeding ontvangen. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de normbedragen van het UWV.

Fiscale voordelen
Vanaf 1 januari 2018 zijn er vanuit UWV drie soorten fiscale voordelen voor werkgevers die vallen onder de Wet Tegemoetkoming Loondomein:

1          Lage-inkomensvoordeel (LIV) met een maximale tegemoetkoming van € 2.000,-.
2          Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV) met een maximale tegemoetkoming van € 3.286,40.
3          Loonkostenvoordeel (LKV) met een maximale tegemoetkoming van € 6.000,- voor werkgevers die iemand vanuit een uitkeringssituatie in dienst 
            nemen of herplaatsen.

Proefplaatsing
Wilt u iemand aannemen maar twijfelt u nog of hij of zij goed zal functioneren? Soms is dan een proefplaatsing mogelijk. Uw nieuwe werknemer krijgt dan gewoon zijn of haar uitkering doorbetaald en u hoeft als werkgever geen salaris te betalen. Wel dient u ervoor te zorgen dat de werknemers is verzekert tegen ongevallen en aansprakelijkheid. De proefperiode duurt maximaal twee maanden.Bij een plaatsing met loonkostensubsidie geldt de proefperiode altijd. In die periode wordt namelijk de loonwaarde vastgesteld. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Functiecreatie
Stel, u wilt iemand met een arbeidsbeperking aannemen, maar u weet niet goed wat u hem of haar kunt laten doen. Heel herkenbaar. En toch zijn er vaak veel eenvoudige deeltaken die iemand met een arbeidsbeperking uitstekend kan uitvoeren. Wij begeleiden u graag kosteloos bij het creëren van een nieuwe functie voor iemand met een arbeidsbeperking. Functiecreatie bestaat uit een aantal stappen die u met ons doorloopt. Daarin helpen we u met het anders inrichten van werkprocessen en het afsplitsen van taken. Wij adviseren u graag.

Loonwaardemeting en aanvulling salaris
Wilt u iemand met een verminderde arbeidsproductiviteit als gevolg van een handicap of ziekte aannemen? Dan laten wij een gecertificeerde loonwaardemeting uitvoeren door één van onze specialisten. Zij kijken hoe hoog de productiviteit is ten opzichte van een ‘gezonde’ collega. Is die productiviteit bijvoorbeeld 70% dan betaalt u ook maar 70% van het salaris. De overheid vult het salaris vervolgens aan tot 100% van het minimumloon.

Brug-WW
Brug-WW is bedoeld om werknemers om te scholen met behoud van hun WW-uitkering. Brug-WW geldt ook voor werknemers die werkloos dreigen te worden en die minimaal acht uur per week in loondienst zijn of blijven. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Werkvoorzieningen
Werkvoorzieningen worden ingezet als mensen met een arbeidshandicap dit nodig hebben om te kunnen werken. Er zijn vier soorten:

1) Vervoersvoorziening
2) Aanpassing werkplek (meeneembaar en niet-meeneembaar)
3) Intermediaire voorzieningen

     Regelingen en subsidies in het kort

  • Voor elke doelgroep gelden vaak weer andere regels en die regels veranderen. Onze accountmanagers kennen alle ins en outs van deze regelingen. Zij helpen u graag verder.
  • We helpen u met het regelen van de juiste financiële ondersteuning.
  • Onze adviseurs stemmen hun advies af op basis van uw onderneming, sector en situatie en bieden u hulp en ondersteuning.